Ontwikkeling Zonnepark Hooibroeken gaat in rap tempo

Projectontwikkelaar Sunvest en Energiek Heusden gaan op grond van de familie Vugts aan de Polderweg 1 in Oudheusden een natuurlijk Zonnepark realiseren van ruim 20 hectare. Hiervoor is Zonnepark Hooibroeken B.V. opgericht waarin Sunvest en Energiek Heusden hun belangen in het park onderbrengen: eigendom, zeggenschap en winst, ieder 50%.  Hiermee is via Energiek Heusden gewaarborgd dat er geen zaken gebeuren die de Heusdense gemeenschap niet wil en dat de financiële revenuen uit het park voor de helft in Heusden terecht komen.
Om het geheugen op te frissen kijken we nog even terug hoe het allemaal is ontstaan. Twee jaar geleden zijn de eerste contacten met Sunvest en de familie Vugts ontstaan. Zij hadden toen al een periode van verkenning achter de rug. Na een jaar elkaar leren kennen, veel praten en plannen maken is eind 2020 het gezamenlijk principeverzoek voor het park ingediend bij de gemeente.  Uit de afweging met circa 10 andere plannen krijgt Hooibroeken begin april 2021 een zogenaamde projectlocatie toegewezen door de gemeente.

Een intensief traject van verder uitwerken en overleggen van de gemeente met Sunvest en Energiek Heusden gaat van start en levert snel het ene na het andere resultaat op:

  • Overeenstemming over het definitief inpassingsplan (mei ’21).
  • De anterieure overeenkomst waarin de privaatrechtelijke afspraken met de gemeente zijn vastgelegd. Het betreft o.a. over de bijdrage in de kosten van de gemeente en de basisafspraken rond 50% lokaal eigendom (juli ’21).
  • Eind september heeft de gemeenteraad gesproken over het plan en toegezegd tot 600.000 euro bij te springen als Energiek Heusden bij Financial Close nog niet alle benodigde geld heeft weten op te halen. Ook zijn de afspraken over beheer en besteding van de revenuen aan de orde geweest. Een en ander is begin oktober vastgelegd in de aanvullende overeenkomst tussen de gemeente en Energiek Heusden.
  • Nadat de gemeenteraad een “verklaring van geen bedenkingen” had afgegeven zijn door de gemeente op 5 april de omgevings- en bouwvergunning afgegeven. Belanghebbenden kunnen overigens nog tot medio november bezwaar aantekenen tegen deze vergunning bij de Raad van State.
  • Eind oktober is bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) de SDE++ subsidie voor het park aangevraagd.
  • Parallel aan het beschreven traject met de gemeente zijn in april en mei twee digitale (vanwege corona) informatie avonden gehouden om eerst de inwoners van Oudheusden en daarna die uit de hele gemeente Heusden te informeren over het project.

Voordat het zonnepark gebouwd kan worden en in bedrijf kan moeten nog heel wat stappen worden gezet:

  • In het voorjaar 2022 worden de statutaire en reglementaire zaken binnen Energiek Heusden op orde gemaakt in een Algemene Ledenvergadering. Ook worden een definitief project- en participatieplan gemaakt en wordt de aanbesteding voorbereid.
  • In de zomer en najaar van 2022 volgen dan de aanbesteding en de financiële participatie (geld ophalen). Deze stappen worden afgesloten met de Financial Close, zodat alles gereed is voor de daadwerkelijke bouw.
  • In de eerste helft van 2023 willen we dan het park gaan bouwen en aansluiten op het elektriciteitsnet van Enexis. Of dit dan al kan hangt ook af van de uitbreidingen van Tennet en Enexis in Waalwijk. Die moeten dan wel klaar zijn.

Financiële participatie

Het is de bedoeling dat het zonnepark voor 50% in handen komt van Heusdenaren. Energiek Heusden gaat dit organiseren en zal de Heusdense gemeenschap vertegenwoordigen in de Zonnepark Hooibroeken B.V.
Hiervoor is naar verwachting rond 1 miljoen euro nodig.
Belangstellenden hiervoor kunnen zich hier alvast, zonder enige verplichting,
aanmelden. Alle informatie over het project Zonnepark Hooibroeken, inclusief
video van de informatiebijeenkomst, vind je hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *