Beleid van de gemeente

Begin 2019 heeft de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda vastgesteld. Heusden wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Daarvoor zijn, verdeeld over een aantal jaren, 10 grote windmolens en 100 hectare zonneveld nodig. Dus zonnevelden zullen er komen hebben onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad besloten.
Medio 2019 is daaraan de visie op zonne-energie toegevoegd. Daarin zijn een aantal eisen geformuleerd waaraan zonnevelden binnen de gemeente moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een locatietoekenning. Daarbij zijn 50% lokaal eigendom en 50% lokale zeggenschap ook een vereiste. Dit moet resulteren in een ruime lokale participatie zowel financieel, procesmatig als sociaal met als gevolg een ruime mate van draagvlak.
Een jaar later is aan de visie een toetsingskader toegevoegd waarmee initiatieven voor zonnevelden kunnen worden getoetst en geprioriteerd. Tevens zijn partijen die eerder initiatieven bij de gemeente kenbaar hadden gemaakt uitgenodigd om met een concreet projectvoorstel te komen. Uit het proces van toetsing en prioritering en rekening houdend met nieuwe inzichten heeft de gemeente Heusden in april 2021 besloten om Polderweg 1 aan te wijzen voor het eerste grote zonnepark.
Eind 2021 kan de gemeente vaststellen dat haar missie is geslaagd: het inpassingsplan is definitief, de vergunning is onherroepelijk, alle eisen van de gemeente zijn richting Sunvest en Energiek Heusden in overeenkomsten geborgd. Daarnaast heeft de gemeenteraad ingestemd met een, zo nodig, te verstrekken krediet aan Energiek Heusden voor het geval de lokale financiering niet vlot genoeg verloopt.
Het is nu aan Sunvest en Energiek Heusden om het park en de organisatie eromheen voor te bereiden en te bouwen, zodat het park medio 2023 in bedrijf kan.