Over ons

Wie en wat is Energiek Heusden?

Energiek Heusden is een groep inwoners van de gemeente Heusden, die zich in een coöperatie verbonden hebben en zich ten doel hebben gesteld de inwoners, bedrijven en instellingen in Heusden te ondersteunen en te adviseren bij een van de belangrijkste transities van deze tijd, DE ENERGIETRANSITIE. We richten we ons daarbij onder andere op het terugdringen van het energieverbruik, het opwekken van duurzame energie, het stimuleren van een “Sense of Urgency” door informatie en educatie en alles wat verder noodzakelijk of nuttig is. Wij laten ons daarbij leiden door de “Trias Energetica”.

Voor wat betreft het terugdringen van het energieverbruik heeft Energiek Heusden de afgelopen jaren samengewerkt met het bedrijf Susteen. Hierbij zijn onder de naam “Heel Drunen Noord bespaart” en “Heel Heusden Bespaart” ruim 500 woningen in de gemeente voorzien van een professioneel besparingsadvies. Een groot aantal van deze adviezen zijn opgevolgd hetgeen tot een aanzienlijke reductie in CO2 uitstoot heeft geleid.
Productie van zonnestroom is de tweede pijler van Energiek Heusden. Denk hierbij zowel aan eigen zonnepanelen op particuliere daken, op daken van instellingen en bedrijven als ook zonnepanelen die geplaatst worden op het dak van een ander. De zogenaamde “postcode roos”, een fiscale constructie waarbij de deelnemer gedurende 15 jaar de energiebelasting terug ontvangt.
Begin januari 2018 is het eerste project in dit kader, 250 zonnepanelen op het dak van sporthal De Kubus in Oudheusden, in gebruik gesteld door verantwoordelijk Wethouder Mart van der Poel. Het tweede project in dit kader betreft het plaatsen van ongeveer 500 zonnepanelen op de Multifunctionele Accommodatie “de Caleidoscoop” in Vlijmen.

Medio 2017 is door de gemeente het “Duurzaamheids Congres” georganiseerd met als doel inwoners, bedrijven en instellingen de gelegenheid te geven mee te denken over de toekomst van onze gemeente in het algemeen en de “duurzaamheids agenda” in het bijzonder. Ook Energiek Heusden heeft hieraan een bijdrage mogen leveren. Een van de meest aansprekende projecten is “Een zonneweide voor elke kern” waarmee een werkgroep momenteel volop aan de slag is gegaan.

Op basis van de ruime input van, o.a. de jeugd tijdens het zogenaamde jongerencongres, maar ook van inwoners, bedrijven en instellingen is deze “duurzaamheids agenda” samengesteld en inmiddels in de gemeenteraad aangenomen. 

Voor eventuele toekomstige grotere installaties wil Energiek Heusden ook als belangenbehartiger optreden. Hierbij zal lokaal geld worden opgehaald in Heusden op basis van bijvoorbeeld Crowd Funding. U steunt daarmee de groei van lokale duurzame energie en u ontvangt een redelijk rendement.

Een andere pijler van Energiek Heusden is je energierekening. Veel mensen kopen hun energie nog te duur in. Wij gaan u helpen (als u lid bent) om zonder risico en kosteloos over te stappen naar een goedkopere leverancier. Snel verdiend toch? 

Wil je op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en activiteiten: abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

Wilt u meteen lid worden en ons daarmee steunen? Het lidmaatschap kost slechts € 15,- per jaar. Aanmelden voor lidmaatschap.

Wilt u een actieve rol spelen in de coöperatie, wij zijn altijd op zoek naar energieke vrijwilligers met affiniteit voor energie en duurzaamheid.
Aanmelden als vrijwilliger.

Onze Visie

Lokale initiatieven helpen mee om samen de wereldwijde energieproblematiek op te lossen. Energietransitie van onderop.

Onze Missie

Samen Heusden duurzaam maken door:

 • Inwoners van de gemeente Heusden te betrekken, te stimuleren en te adviseren;
 • Oplossingen aan te dragen voor individuele en collectieve toepassingen;
 • Lokaal te doen wat lokaal kan en samenwerking te zoeken waar lokaal niet lukt.

Onze doelstellingen

 • Een energieneutrale gemeente Heusden bij voorkeur in 2030 en in ieder geval in 2050. 
 • Op alle fronten voldoen aan de doelen en de tijdlijn van het Energieakkoord. 
 • Actief zijn met het opwekken van duurzame energie, individueel en collectief;
 • Het Initiëren van besparingsacties; 
 • Het Inzetten van crowdfunding voor grotere collectieve projecten.
 • Het begeleiden van grotere projecten vanuit het perspectief en belang van
 • Heusden en haar inwoners, bedrijven en instellingen.

Overwegingen:
Door het enorme energieverbruik moeten we de olie, kolen en gas van overal op de wereld halen, waardoor energie een geopolitiek speeltje is geworden met de eindgebruiker in meerdere opzichten als slachtoffer.

De energiewereld wordt gedomineerd door multinationals, waardoor:

 • Prijzen stijgen om aandeelhouderswaarde te creëren
 • De grote energiebedrijven nog nauwelijks binding hebben met hun klanten   
 • Ze bij de energietransitie vooral voor grootschalige oplossingen kiezen, terwijl er ook kleinschalige (lokale) oplossingen zijn.
 • Ze hun fossiele energiebronnen niet willen opgeven c.q. afboeken maar daar ten koste van alles nog zo lang mogelijk aan willen vasthouden.
 • Euro’s en Dollars belangrijker zijn dan de toekomst van uw en onze kinderen.

In 2013 hebben de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties het Energieakkoord afgesloten met:

 • Afspraken over besparing en verduurzaming
 • Ruimte voor en ondesteuning aan lokale initiatieven voor energiebesparing en duurzame productie.
 • Lokale energieverbruikers:
 • Zijn zich vaak onvoldoende bewust zijn van de ernst van de zaak.
 • Willen hun comfort niet verliezen.
 • Hebben niet altijd de middelen om actief deel te nemen aan de energietransitie.
 • Zijn soms gevoelig voor de argumenten van de “Oude energie” lobby.

Onze kernwaarden

 • Duurzaam;
 • Lokaal;
 • Betaalbaar;
 • Transparant;
 • Onafhankelijk;
 • Betrouwbaar.

Waar zijn of worden we goed in

 • Stimuleren, enthousiasmeren, faciliteren en niet te vergeten uitvoerbaar maken;
 • Kennis verzamelen en delen;
 • Communiceren;
 • Crowdfunding;
 • Projectmatig werken, d.w.z. initiëren, beschrijven (PID) en uitvoeren.

Waarom een coöperatie?

Deze ondernemingsvorm

 • Is de beste juridische vorm om maatschappelijk en duurzaam te ondernemen met maximale betrokkenheid van de inwoners van de gemeente Heusden en maximale zeggenschap van de leden;
 • Is passend bij de ambities van Energiek Heusden en kan met de ambities meegroeien;
 • Maakt het mogelijk om onze leden te betrekken bij de financiering van projecten, waaronder Crowdfunding en Postcoderoos;
 • Maakt het mogelijk om samenwerking en/of partnerschappen aan te gaan met andere partijen, zoals dat al gebeurt met de gemeente Heusden, Hart van Brabant; Provincie Nrd. Brabant en Rabobank;
 • Sluit aan bij het nationale Energieakkoord van 2013, dat extra mogelijkheden biedt, zoals ondersteuning, financiering en subsidie.