Privacyverklaring

Privacyverklaring van Coöperatie Energiek Heusden U.A., Zon op Heusden Coöperatie U.A. en Burgerparticipatie Hooibroeken B.V, in dit stuk samen Energiek Heusden genoemd.

Algemeen

Privacy is een belangrijk onderwerp in de huidige maatschappij. Dus ook voor onze energiecoöperatie.

Privacyverklaring

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van onze website van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons dan ook in alle gevallen aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

Welke informatie heeft Energiek Heusden van jou?

Dit betreft alleen de informatie die jezelf hebt verstrekt op het moment dat je je hebt aangemeld als lid of voor een activiteit of project.

Wat doet Energiek Heusden met de door jou opgeleverde informatie?

Indien je jezelf inschrijft, verstrek je je persoonsgegevens aan Energiek Heusden. De informatie is uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Jouw informatie wordt niet aan derden verstrekt.
Onze administratie verwerkt deze gegevens om:
• de contributie te kunnen innen;
• de diensten die worden aangeboden (o.a. nieuwsbrieven), ter beschikking te kunnen stellen en uit te kunnen voeren;
• om contact met je op te kunnen te nemen over bijvoorbeeld vragen die je hebt gesteld.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking:

  • Personen die namens Energiek Heusden toegang hebben tot je gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Zij hebben in dit verband ook een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
  • Met de provider van de websites en de ledenadministratie is een overeenkomst gesloten met onder meer bepalingen over beveiliging en geheimhouding van informatie. Dit in het kader van de AVG.

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

Vragen?

Heb je nog vragen, wil je weten welke gegevens Energiek Heusden over jou opgeslagen heeft of wil je dat bepaalde gegevens direct verwijderd worden? Stuur dan een bericht naar info@energiekheusden.nl.

Heusden, 19 juli 2022