Beleid Energiek Heusden

Energiek Heusden is een zelfstandige coöperatie van vrijwilligers – zonder winstoogmerk – die de energietransitie binnen de Heusdense gemeenschap wil ondersteunen. Daarbij gelden twee strategische doelen. Wij willen binnen de gemeente Heusden de energietransitie ondersteunen door burgers, bedrijven en instellingen diverse diensten aan te bieden. Denk daarbij aan de energiescan, de warmtescan, collectieve inkoop van zonnepanelen en uitgebreide informatievoorziening. En daarnaast willen we invulling geven aan burgerparticipatie bij grootschalige opwek van energie. We stellen daarbij minimaal 50% eigendom en zeggenschap als vereiste, zodat:

•    Opgewekte energie lokaal beschikbaar komt en blijft.

•    Opbrengsten ook in belangrijke mate lokaal beschikbaar komen voor verdere verduurzaming.

•    Invloed op besluitvorming van toekomstige ontwikkelingen lokaal geborgd blijft. 

•    Deze punten moeten het lokaal draagvlak vergroten en borgen.

De burgerparticipatie moet openstaan voor een zo breed mogelijke groep inwoners, bedrijven en instellingen. Vele kleine participanten hebben de voorkeur boven enkele grote.

De opbrengsten die voortvloeien uit het mede-eigendom zullen worden gestort in het Duurzaamheidsfonds Heusden. Via een zorgvuldige procedure, met toezicht van de gemeente, zullen concrete duurzame projecten worden geselecteerd om de middelen aan te besteden.

Om in de toekomst die 50% participatie bij projecten binnen Heusden ook daadwerkelijk in te vullen heeft Energiek Heusden de afgelopen jaren vele gesprekken gevoerd met partijen die plannen wilden ontwikkelen voor een windmolenpark of een zonneveld in de gemeente Heusden.