Beleid Energiek Heusden

Energiek Heusden is een zelfstandige coöperatie van vrijwilligers zonder winstgevend doel die de energietransitie binnen de Heusdense gemeenschap willen ondersteunen en ontwikkelen. Daarbij gelden twee strategische doelen. Wij willen binnen de gemeente Heusden de energietransitie ondersteunen door voor burgers, bedrijven en instellingen een breed scala aan praktische duurzame energieproposities coöperatief in huis te hebben. Daarnaast willen we invulling geven aan burgerparticipatie bij grootschalige opwek van energie. We hebben daarbij minimaal 50% eigendom en zeggenschap als vereiste om te kunnen borgen dat we lokaal ook op termijn invloed hebben en houden op de binnen Heusden duurzaam en grootschalig opgewekte energie. Zodat:
•    Opgewekte energie lokaal beschikbaar komt en blijft.
•    Resultaten ook in belangrijke mate lokaal beschikbaar komen voor verdere verduurzaming.
•    Invloed op besluitvorming van toekomstige ontwikkelingen lokaal geborgd blijft.  
•    Deze punten moeten het lokaal draagvlak vergroten en borgen.
De burgerparticipatie moet openstaan voor een zo breed mogelijke groep inwoners, bedrijven en instellingen. Vele kleine participanten hebben de voorkeur boven enkele grote. 
De opbrengsten die voortvloeien uit het mede-eigendom zullen worden gestort in het Duurzaamheidsfonds Heusden. Via een zorgvuldige procedure, met toezicht van de gemeente, zullen concrete duurzame projecten worden geselecteerd om de middelen aan te besteden.
Om in de toekomst die 50% participatie bij projecten binnen Heusden ook daadwerkelijk in te vullen heeft Energiek Heusden de afgelopen jaren vele gesprekken gevoerd met partijen die plannen wilden ontwikkelen voor een windmolenpark of een zonneveld te bouwen in de gemeente Heusden.