Techniek en landschappelijke inpassing

Kijk op www.zonophooibroeken.nl voor de meest actuele informatie over het project.

Het plangebied is 23,5 hectare groot waarvan ruim 20 hectare zal worden gebruikt voor de zonnepanelen. Er komen zo’n 60.000 panelen van ieder 475 Wp, dus in totaal 33 MWp. In een jaar met gemiddelde zonneschijn levert dit 30 miljoen kWh op, goed voor 10.000 huishoudens. Met deze duurzame opwek wordt ieder jaar 22 miljoen kilo CO2-uitstoot voorkomen.

Het zonnepark wordt met een nieuw aan te leggen kabel aangesloten op het hoogspanningsstation van Enexis aan de Valkenvoortweg op de grens van Waalwijk en Drunen.

De zonnepanelen worden op het zuiden gericht onder een hoek van 10 tot 12 graden. Ze liggen in landscape-opstelling op ‘tafels’ van 60 tot 150 cm hoog.

Landschappelijke inpassing en natuurverbetering.

Het zonnepark wordt laag gebouwd en op een natuurlijke wijze ingepast in het landschap. Zo houden we het karakter van de polder en de zichtlijnen in stand. Door het zonneveld te omzomen met struweelbegroeiing wordt een geleidelijke overgang gemaakt van het natuurgebied Hooibroeken naar de ‘moderne techniek’.

We hebben ook aan de natuur gedacht. We treffen de volgende maatregelen om flora en fauna te ondersteunen en verbeteren:

  • Sterk vergroten van de biodiversiteit door het verhogen van het waterpeil. Hierdoor verschraalt de bodem en ontstaat een dotterbloem hooilandschap.
  • In de oostpunt en aan de noordkant creëren we ruim een hectare natte ruigtes, door het graven van poelen en slootjes, in aansluiting op de natuur in de Hooibroeken en broed- en foerageergebied voor watersnip en andere steltlopers en leefgebied voor amfibieën.
  • Zuidrand: over 800 meter wordt de watergang verbreed tot 3 meter en verflauwen we de oever aan de noordkant af en ontwikkelen we een natte ruimte en zoomvegetatie, onder andere ten behoeve van kleine marterachtigen.
  • Drie oevers met een totale lengte van 900 meter verflauwen we, met als doel het ontwikkelen van structuurrijke voedselarme vegetaties ten behoeve van bijzondere flora, dagvlinders en overige insecten.

Door een en ander slim te combineren is er sprake van meervoudig ruimtegebruik.

Landschappelijk ontwerp